Kurse

May 23, 2011
No Comments

SHFLETONI LENDET NE DEPARTAMENTIN E EDUKIMIT

 

Kodi Lendes Lenda Kredite
 EDU 135  Edukimi Artistik 8
 EDU 150  Edukat qytetare 6
 EDU 155  Letersi per femije 8
 EDU 225  Pedagogji 8
 EDU 233  Psikologji Edukimi 8
 EDU 230  Psikologji Zhvillimi 8
 EDU 235  Psikologji loje 7
 EDU 240  Edukim Muzikor dhe Didaktika e tij 5
 EDU 250  Histori kombetare 8
 EDU 231  Metodologji e Mesimdhenies 8
 EDU 253  Didaktike e Matematikes 8
 EDU 257  Didaktike e gjuhes dhe leximit 8
 EDU 265  Psikologji Sociale 7
 EDU 334  Komunikimi 5
 EDU 335  Higjene 5
 EDU 349  Pedagogji grupi 8
 EDU 360  Praktik mesmiore ne kopsht 20
 EDU 398  Provim formimi 6
 EDU 325  Sociologji 8
 EDU 260  Kerkim Shkencor 4
 EDU 337  Psikologji Grupi 6
 EDU 331  Mendimi Kritik 8
 EDU 333  Psikologji Komunikimi 8
 EDU 370  Praktike Mesimore 18
 EDU 398  Provim Formim 6
 EDU 470  Metodat kerkimore ne shkencat e edukimit 10
 EDU 441  Metodologjia e mesimdhenies 10
 EDU 510  Formimi i te rriturve 10
 EDU 440  Planifikimi dhe vleresimi arsimi 10
 EDU 480  Teknologji edukimi 8
 HUM 131  Hyrje ne Psikologji 8
 HUM 141  Filozofi 8
 HUM 250  Histori kombetare dhe didaktike 8
 HUM 320  Gjeografi dhe didaktike 8
 HUM 410  Komunikimi ne klase 8
 HUM 420  Sociologji Edukimi 8
 HUM 530  Politika arsimore 8
 ARK 160  Arkeologji e Pergjithshme 8
 ARK 156  Arkeologji e lire 9
 HIS 180  Histori e Qyteterimit antik boteror 9
 HIS 221  Historia Pop. Shqipetar 8
 HIS 240  Histori e Mesjetes Boterore 8
 HIS 222  Histori e re dhe bashkohore e Shiperise 7
 HIS 245  Histori ballkani 7
 HIS 360  Histori e Kohes se Re 8
 HIS 364  His. e Civilizimit te Azis, Afrikes, A.Latine 8
 HIS 368  Histori Moderne 9
 HIS 230  Etnologji 8
 HIS 350  Histori e Mardhenieve Nderkombetare 8
 HIS 322  Arkivistike 8
 GEO 170  Gjeografi fizike e pergjithshme 9
 GEO 355  Gjeografi EK-POL. Shteteve 8
 GEO 222  Gjeografi Fiz-Ek e Shqiperise 9
 GEO 217  Gjeografi e popullsise 5
 GEO 150  Gjeomorfologji 9
 GEO 325  Gjeografi Turizmi 9
 GEO-349  Gjeografi Ambjenti 8
 GEO 347  Gjeog. EK-Pol. Trojeve 8
 HIS-GEO 398-398  Tezë diplome 10
 PS 111  Hyrje ne pedagogjine e specializuar 8
 PS 118  Tipet e handikapit 8
 PS 115  Handikapi mendor. Edukimi dhe mesimdhenia 7
 PS 116  Probleme te shikimit.Edukimi dhe mesimdhenia 7
 PS 219  Zhvillimi i komunikimit, gjuhes, shurdheria. Edukimi dhe mesmidhenia 7
 PS 223  Analiza e nevojave. Metodat e vezhgimit 7
 PS 322  Neuroriedukimi. Integrimi neuroshoqeror 6
 PS 335  Autizmi. Edukimi dhe mesmidhenia 6
 PS 226  Crregullimet e gjuhes. Shurdheria 7
 PS 234  Edukimi artistik 7
 PS 339  Crregullimet e sjelljes, crreg.Psikike 6
 PS 330  Te drejtat. Legjislacioni dhe handikapi 4
 PS 323  Mardheniet prinder profesioniste 4
 PS 349  Praktika mesimore 18
 PS 398  Teza e Diplomes 6
 PS 410  Crregullime e personalitetit dhe te sjelljes 10
 PS 420  Aftesia e kufizuar fizike 10
 PS 430  Aftesia e kufizuar shqisore 10
 PS 440  Aftesia e kufizuar mendore 10
 PS 450  Menaxhimi institucional dhe analiza institucionale 10
 PS 510  Edukimi i hershem 10
 PS 530  Integrimi i personave me aftesi te kufizuar 10
 PS 520  Formimi i te rriturve 10
 PS 598  Punimi i mikrotezes 10
 PS 540  Praktike 10
Kursi synon të sigurojë një formim të përgjithshëm për shkencën e psikologjisë, bazat biologjike të sjelljes, shqisat dhe perceprimit, vetëdijen, kujtesën, motivimin dhe emocionin, personalitetin, stresin dhe shëndeti, çrregullimet psikologjike, terapitë dhe psikologjinë sociale

Syllabus HUM-131

SYLLABUSI I LENDES: HUM 131

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus HUM 131

Kjo lëndë është një përpjekje që synon formim gjuhësor të përgjithshëm të studentëve. Ajo u ofron studentëve, njohuritë bazë mbi gjuhën.

Syllabus ALB-148

SYLLABUSI I LENDES: ALB 148

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus ALB 148

Vazhdim i ALB 148

Syllabus ALB-149

SYLLABUSI I LENDES: ALB 149

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus ALB 149

SYLLABUSI I LENDES: ALB 155

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus ALB 155

Konceptet e funksionit, derivatit, rregullat e derivushmerise, integrimi, llogartja e siperfaqeve dhe volumeve, aplikime te ndryshme te kalkulusit ne inxhinjeri, ekonomi, finance, shkenca shoqerore, etj. Ploteson kerkesat e te gjitha programeve per nje formim te pergjithshem

Syllabus MAT-134

SYLLABUSI I LENDES: MAT 134

Lektore : Ndricim Sadikaj  

KURSI: Ciklin e Ulet dhe Parashkollor

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      10:00 – 10:00

Konsultime:         H,M,P   ora    13:00 – 14:00
E-mail: ndricim.sadikaj@univlora.edu.al

Syllabus MAT 134

Kursi synon të pajisë studentët me njohuri për artin pamor në përgjithësi, artin dy dhe tre-dimensional dhe shprehitë për mësimdhënien e saj në shkollë dhe ka karakter të integruar bashkë me metodologjinë e lëndës.

Syllabus EDU-135

SYLLABUSI I LENDES: EDU 135

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 135

Kursi do te perfshije leksione te filozofise se pergjitheshme. Aty do te trajtohen principet dhe njohurite baze mbi filozofine, permes paraqitjes se emrave me te njohur te filozofise qe perpara antikitetit grek dhe deri ne kohet moderne. Ky kurs do t’iu vije ne ndihme studenteve per t’u pajisur me njohurite e shkences me te larte sic eshte filozofia, mbi boten, humanizmin, shkencat, edukimin, etiken dhe moralin. Filozofia do te sherbeje si baze e mendimit te studenteve per jeten.
Te pajise studentet me mjetet kryesore krahasuese dhe logjike per te reflektuar mbi teorite e autoreve te ndryshem.Te pajise studentet me njohurite baze mbi evoluimin e mendimit filozofik mbi boten, jeten dhe humanizmin.Te nxise studentet te diskutojne rreth problemeve kryesore aktuale, duke u mbeshtetur ne njohurite e marra.

Syllabus HUM-141

SYLLABUSI I LENDES: HUM 141

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus HUM 141

SYLLABUSI I LENDES: FIZ 111

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus FIZ111

Kursi jep njohurite baze te edukates dhe miresjelljes se femijeve ne moshen parashkollore dhe ciklin fillor. Ju jep nje sistem rregullash te domosdoshem per tu zbatuar.

Syllabus EDU-150

SYLLABUSI I LENDES: EDU 155

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 150

Programi i kësaj lënde ka për qëllim që t’i njohë studentët me vlerat kulminante letrare në fushën e letërsisë për fëmijë, me elementet e para të bazës teorike të L.F.R, njohuri mbi traditën dhe zhvillimin e krijimtarisë letrare për fëmjë si dhe të kenë njohuri të mjaftueshme për të gjitha llojet letrare të kësaj natyre.

Syllabus EDU-155

SYLLABUSI I LENDES: EDU 155

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 155

Ky është një kurs gjuhësor i nivelit fillestar (por jo nivel zero). Ai synon të aftesojë studentët të mësojnë dhe të përdorin gjuhën angleze në mënyrë të saktë dhe rrjedhshme në këtë nivel. Sfera e gjerë e aktiviteteve ku do te përfshihen studentët bën të mundur që të katër aftësitë gjuhesore: të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit, të zhvillohen në mënyrë sistematike dhe të kombinohen përmes detyrave përkatëse.
Ushtrimet leksikore synojnë pasurimin e fjalorit në fusha te ndryshme te veprimtarive jetesore.
Rubrikat kulturore bëjnë të mundur që studentet jo vetëm të zhvillojnë aftesitë e tyre gjuhësore, por edhe të zgjerojnë njohuritë rreth vendeve ku flitet gjuha angleze: kulturës e historisë, jo vetëm si nje mundësi për të nxitur ndjenjën e ndërkulturalizmit dhe ballafaqimit me vlera të reja për ta, por edhe sepse mësimi i një gjuhe të huaj është i lidhur ngushtë me kulturën përkatëse.
Në përfundim kursit studentët duhet të jenë të aftë të kuptojnë dhe të përdorin gjuhën e jetës së përditshme që iu duhen për të përmbushur nevojat që lidhen me fushat e interesat e tyre si vendbanimi, puna etj.
Aspektet gramatikore janë konceptuar në mënyrë të tillë që të prezantohen çështjet e reja gramatikore si dhe të rishikohen njohuritë gramatikore të marra në nivelet para-ardhëse. Ushtrimet gramatikore përforcojnë materialet teorike në një mënyrë sa më praktike.

Syllabus ENGH-131

SYLLABUSI I LENDES: ENGH 131

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus ENGH 131

Ky është një kurs gjuhësor i nivelit para- mesatar. Ai synon të aftesojë studentët të mësojnë dhe të përdorin gjuhën angleze në mënyrë të saktë dhe rrjedhshme në këtë nivel. Sfera e gjerë e aktiviteteve ku do te përfshihen studentët bën të mundur që të katër aftësitë gjuhesore: të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit, të zhvillohen në mënyrë sistematike dhe të kombinohen përmes detyrave përkatëse.Ushtrimet leksikore synojnë pasurimin e fjalorit në fusha te ndryshme te veprimtarive jetesore.Rubrikat kulturore bëjnë të mundur që studentet jo vetëm të zhvillojnë aftesitë e tyre gjuhësore, por edhe të zgjerojnë njohuritë rreth vendeve ku flitet gjuha angleze: kulturës e historisë, jo vetëm si nje mundësi për të nxitur ndjenjën e ndërkulturalizmit dhe ballafaqimit me vlera të reja për ta, por edhe sepse mësimi i një gjuhe të huaj është i lidhur ngushtë me kulturën përkatëse.Në përfundim te kursit studentët duhet të jenë të aftë të kuptojnë dhe të përdorin gjuhën e jetës së përditshme që iu duhen për të përmbushur nevojat që lidhen me fushat e interesat e tyre si vendbanimi, puna, koha e lire, komunikimi ne internet, etj.Aspektet gramatikore janë konceptuar në mënyrë të tillë që të prezantohen çështjet e reja gramatikore si dhe të rishikohen njohuritë gramatikore të marra në nivelet para-ardhëse. Ushtrimet gramatikore përforcojnë materialet teorike në një mënyrë

Syllabus ENGH-132

SYLLABUSI I LENDES: ENGH 132

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus ENGH 132

SYLLABUSI I LENDES: CSH 131

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus CSH 131

SYLLABUSI I LENDES: FREH 131

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus FREH 131

Programi permban nje cikel temash te zgjedhura nga kontributet me te rendesishme.Ai ofron nje perspektive stimuluese duke perfshire;
1.sugjerime
2.fakte
3. Tekste interesante per diskutim, qe e ftojne studentin te reflektoje dhe te zgjedhe alternative.
-Programi synon;
1. te aftesoje studentin te perdore gjuhen italiane si mjet per te zgjeruar aftesite kuptimore dhe shprehese.
2. Te krijoje diskutim ne perputhje me; programin, nivelin, interesat dhe pervojat personale.
3. Te shprehe qendrime e pikepamje per probleme te ndryshme shoqerore dhe historike.
4. Te perfeksionoje te kuptuarit e njohurive lidhur me procesin, metoden gjuhesore dhe tematiken e vendosur.Si edhe te kompozoje e pershtase informacione te ndryshme te marra prej mediave apo temave te parashtruara nga mesuesi.

Syllabus ITAH-131

SYLLABUSI I LENDES: ITAH 131

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus ITAH 131

Bazat e pedagogjise dhe trajtimi bashkekohor i koncepteve te reja pedagogjike. Metodat e reja teknologjike dhe roli i tyre ne pedagogjine e sotme.Nepermjet punes individuale studimore do te sygjerojme modele alternative ne forme te punimeve te shkruara(esse).Gjate kursit do te shqyrtohen ceshtje te tilla si: faktoret qe ndikojne ne procesin e meimdhenies, klasifimimi i modeleve sipas zhvillimit bihejviorist, kognitiv dhe socioal, konceptet e mesimdhenies per te kuptuar, zhvillimi I shprehive te te meduarit dhe shprehive te shoqerise se dijes

Syllabus EDU 225

SYLLABUSI I LENDES: EDU-225

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU-225

Kursi i pajis studentët me njohuritë mbi konceptet dhe qasjet kryesore teorike të psikologjisë të zbatuara në mjedisin arsimor, zotërimin e njohurive mbi modelet e sjelljes së mësuesit dhe të nxënësve në shkollë. Aftësimi për të kuptuar, reflektuar dhe zbatuar psikologjinë në mjedisin arsimor. Të nxënët trajtohet në tre aspektet kryesore të tij; bihejviorist, social konjitiv dhe konjitiv dhe kultivimi te nxënësit i shprehitë të të menduarit të nivelit të lartë të bazuar në studimet mbi inteligjencën dhe zgjidhjen e problemit. Studentët pajisen gjithashtu me njohuri dhe shprehi për menaxhimin e efektshëm të klasës dhe motivimin e nxënësve, zgjidhjen e konflikteve, rolet e mësuesit dhe të nxënësve, organizimin e klasës, rregullat e klasës, menaxhimi i grupeve, menaxhimi i kohës mësimore. Studentët pajisen me njohuri për kontrollin, matjen dhe vlerësimin, aftësohen për të hartuar teste, për të administruar dhe analizuar testet si edhe për të përdorur instrumentet e vrojtimit të përditshëm dhe për të interpretuar vlerësimet për nxënësit dhe më pas për t’u përfshirë në procesin e vlerësimit në shkollë, demonstrim i qëndrimit të duhur profesional bazuar në analizën dhe rezultatet e vlerësimit.

Syllabus EDU-233

SYLLABUSI I LENDES: EDU 233

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 233

Fokusi i ketij kursi do te jete zhvillimi i individit vecanerisht nga konceptimi ne adoleshence, Megjithate, edhe karakteristikat e zhvillimit ne moshen e rritur do te trajtohen shkurtimisht. Trajtimi i teorive t? njohura t? zhvillimit kognitiv, psiko-social, moral, per te hedhur me shume drite ne boten e femijeve dhe adoleshenteve. Psikologjia e femijes eshte e rendesishme per shume arsye, nje nga te cilat eshte aftesia per te kuptuar dhe parashikuar normat e zhvillimit te femijes.

Syllabus  EDU-230

SYLLABUSI I LENDES: EDU 230

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 230

Kursi permban elemente te psikologjise se zhvillimit te femijes te nderthurur me lojen si domosdoshmeri per te siguruar rritje normale .Orientohen studentet ne perdorimin e lojes sipas moshes

Syllabus  EDU-235

SYLLABUSI I LENDES: EDU 235

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 235

Kursi jep njohurite baze muzikore te ritmit tingullit solfexhit si dhe te artit te te kenduarit te femijeve ne moshat e vogla shkollore.

Syllabus  EDU-240

SYLLABUSI I LENDES: EDU 230

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 240

Kursi jep njohuri të integruar të lëndës së Historisë Kombëtare dhe metodologjisë së zhvillimit të saj, në përputhje me kurrikulën shkollore.

Syllabus  EDU-250

SYLLABUSI I LENDES: EDU 250

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 250

SYLLABUSI I LENDES: EDU 231

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 231

Bazat e didaktikes se matematikes per mesuesit e ciklit te ulet. Jepen njohurite baze te koncepteve matematike dhe trajtimi pedagogjik ne ciklin e ulet.

Syllabus EDU-253

SYLLABUSI I LENDES: EDU 253

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 253

Ky program ka për qëllim t’u përcjellë studentëve parime, kritere, standarte, informacione, strategji, teknika, metoda e forma pune të larmishme në mënyrë që mësimdhënia dhe të nxënit e gjuhës shqipe në shkollë të bëhet, interaktive dhe e qëndrueshme. Gjithashtu synon të mundësoj formimin profesional duke përcjellë zhvillimet më të reja dhe përvojat më të pasura bashkëkohore të mësimit të gjuhës shqipe me në qendër nxënësin.

Syllabus EDU-257

SYLLABUSI I LENDES: EDU 257

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 257

SYLLABUSI I LENDES: EDU 265

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 265

Programi i kesaj lende synon qe t’u jap? studenteve njohurite e nevojshme ne lidhje me: 1. Rolin e komunikimit ne marredheniet mesues-nxenes, apo edukator-femije, nxenes-nxenes, prind-femije. 2. Vleresimi i procesit te komunikimitduhet pare ne motivimin, stimulimin, bashkepunimin e herepashershem ne marredheniet e rolet qe merren ne klase. 3. Krijimin e klimes pozitive ne klase, krijimi i marredhenieve sa me te mira ne procesin mesimor-edukativ. Kjo do te thote qe nxenesi te shihet e vleresohet ne çdo moment me te gjitha karakteristikat e veçorite psiko-moshore.

Syllabus EDU-334

SYLLABUSI I LENDES: EDU 334

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 334

Kursi permban elemente te anatomise dhe te higjienes se trupit te njeriut ne funksion te mirerritjes se femi8jeve te moshes shkollore dhe te ruajtjes nga semundjet e ndryshme .

Syllabus EDU-335

SYLLABUSI I LENDES: EDU 335

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 335

Me ane te ketij programi synohet te pajisen studentet me njohurite mbi familjen, rolin e saj ne edukimin e femijeve, marredheniet shkolle-familje, roli familjes ne komunitet.

Syllabus EDU-349

SYLLABUSI I LENDES: EDU 349

Lektore : Arbela Kisi

KURSI: CU – Parashkollor

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P       ora      10:00 – 11:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora        13:00 – 14:00

Konsultime:         H,M,P   ora    12:00 – 13:00
E-mail: arbela.kisi@univlora.edu.al

Syllabus EDU 349

Stazhi eshte nje vend pune, pasurimi, venie ne diskutim, marrje kontakti me realitetin profesionist. Ecejakja e propozuar ndermjet formimit praktik dhe teorik mundeson qe te lidhen ngushte te dy aspektet dhe stimulon berjen e pyetjeve dhe kerkimin. Eksperienca e pare praktike eshte perqendruar tek observimi. Me pas, studentet bejne aktivitete, angazhohen me teper ne veprime direkte prane personave handikape derisa behen plotesisht pergjegjes te nje grupi (edukimi apo klase) gjate stazhit te tyre te fundit. Stazhet u japin mundesine studenteve te vene ne praktike njohurite e marra si dhe te zhvillojne njohuri te reja, ne saje te nje eksperience direkte prane personave handikape dhe profesionisteve. Eshte fjala per nje rast kur mund ti besh pyetje vetes ne lidhje me nevojat e personave me aftesi te kufizuara, me aktivitetet qe duhen bere, me pershtatshmerine e nderhyrjes, me cilesine e marredhenies pedagogjike si dhe lidhur me informacionet teorike te marra. Stazhet perfshijne gjithmone pune personale : observim, pregatitje aktivitetesh, aplikime qe vleresojne disa kurse apo seminare, vetevleresim, raporte stazhi.

Syllabus EDU-360

SYLLABUSI I LENDES: EDU 360

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 360

SYLLABUSI I LENDES: EDU 398

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 398

SYLLABUSI I LENDES: HUM 250

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus HUM 250

SYLLABUSI I LENDES: HUM 320

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus HUM 320

SYLLABUSI I LENDES: EDU 325

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 325

SYLLABUSI I LENDES: BIO 340

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus BIO 340

SYLLABUSI I LENDES: EDU 260

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 260

SYLLABUSI I LENDES: EDU 337

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 337

SYLLABUSI I LENDES: EDU 331

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 331

SYLLABUSI I LENDES: EDU 333

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 333

SYLLABUSI I LENDES: EDU 370

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 370

SYLLABUSI I LENDES: EDU 398

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 398

SYLLABUSI I LENDES: ARK 160

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus ARK 160

Nepermjet kesaj lende studentet pervetesojne njohurite mbi objektin e studimit te lendes, lidhjen e saj me shkencat e tjera gjeografike. Studjojne gjeosferat e planetit tone, perberjen dhe ndertimin e tyre si dhe lidhjen dhe varesine e ndersjellte ndermjet tyre.

Syllabus GEO-170

SYLLABUSI I LENDES: GEO 170

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus GEO 170

Programi i kesaj lende synon te afroje nje tablo te zhvillimit ekonomik dhe politik te botes gjate shekujve XX-XXI duke e pare kete zhvillim dhe ne rrafshin gjeostrategjik.
Krizat e medha ekonomike dhe daljen politike nga to,natyren e zhvillimit ekonomik industrial te disa vendeve,tregjet kryesore,rajonizimin ekonomik dhe perspektiven ekonomike te botes se shek.XXI.

Syllabus GEO-355

SYLLABUSI I LENDES: GEO 355

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus GEO 355

Kursi i Gjeografisë Fizike dhe ekonomike të Shqipërisë ju jep studentëve njohuri të plota natyrore dhe ekonomike. Studentët do të jenë të aftë të bëjnë përcaktimin e pozitës gjeografike dhe gjeostrategjike të vendit tonë në Evropë, Ballkan e Mesdhe. Studentët do të njohin dhe përvetësojnë njohuritë mbi mjedisin gjeografik shqiptar duke e studiuar nga ana e përbërjes materiale, e strukturës, e zhvillimitdhe e shtrirjes territoriale të tij.
Peisazhi natyror analizohet duke studiuar elementët karakteristikë që e përbëjnë atë (strukturën gjeologjike,formacionet që ndërtojnë truallin, morfometrinë, morfografinë dhe morfogjenezën e relievit, zonat, nënzonat klimatike dhe kushtet klimatike, veçoritë e hidrografisë dhe llojet e saj, dherat, bimësinë, botën e kafshëve).
Shfrytëzimi racional i territoreve dhe transformimi kompleks i natyrës në dobi të shoqërisë njerëzore duhet të bëhet në mënyrë rigorozisht shkencore dhe i planifikuar me qëllim që të mënjanohen pasojat negative, nganjëherë katastrofale, që mund të ketë ndërhyrja e njeriut mbi natyrën. Studentët aftësohen që të bëjnë rajonizimin fiziko-gjeografik ose më saktë, gjetjen e kufijve natyrorë të rajoneve të vendit tonë, ndarjen e tyre në njësi më të vogla të ngashme nga na e kushteve natyrore, përcaktimin e kufijve të këtyre njësive, sqarimin e gjenezës së tyre, hartografimin dhe përshkrimin fiziko-gjeografik të tyre.
Krahas anës natyrore studentët njohin, mësojnë dhe përvetësojnë njohurirë në lidhje me pasuritë natyrore, shpërndarjen gjeografike , shfrytëzimin e tyre në peridha të ndryshme të zhvillimit të shoqërisë shqiptare, duke dhënë edhe faktorët që kanë përcaktuar zhvillimin e ndryshëm ekonomik në këto periudha. Studentët do të jenë të aftë që të japin karakteristikat e zhvillimit në sektorët e ekonomisë shqiptare dhe reformat e ndërmarra në këto periudha, por në të njëjtën kohë të analizojnë situatën e sotme ekonomike dhe rrugën e zhvillimit për të ardhmen. Bëjnë përcaktimin e pasurive natyrore, llojet, degët e industrisë të lidhura me to, shfrytëzimin në kohën e sotme dhe tendencat e zhvillimit të ekonomisë në situatat e sotme të Globalizmit.

Syllabus GEO-222

SYLLABUSI I LENDES: GEO 222

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus GEO 222

Kursi i Gjeografisë së Popullsisë ju jep studentëve njohuri të plota mbi objektin e studimit të kësaj shkence, metodat e studimit dhe lidhjen e saj me disiplinat e tjera. Studentët përvetësojnë njohuritë mbi faktorët që përcaktojnë shpërndarjen e popullsisë në botë duke konkluduar për zonat më pak dhe më shumë të populluara.
Studentët duhet të aftësohen për të analizur ndikimet nga pushtimet koloniale dhe Lutërat botërore si faktorë të shpërndarjes së popullsisë. Studentët të analizojnë lidhjen që ekziston midis proçesit të urbanizimit dhe zhvillimit të një territori duke pasqyruar anët pozitive dhe negative të këtij proçesi.
Trajtimi i lëvizjes natyrore të popullsisë e cila është vështruar si një proçes i shumëanshëm demografiko-shoqëror ku përfshihen: lindjet,vdekjet, martesat, divorcet, treguesit e fertilitetit të përgjithshëm dhe atij specifik, të para këto në hapësirë dhe kohë, zgjatja mesatare e jetesës e mbështetur në lidhjen ndërmjet vdekshmërisë foshnjore dhe zgjatjes mesatare rë jetës.
Studentët të jenë në gjendje të analizojnë dhe krahasojnë politikat demografike në kohë dhe hapësirë duke dalë në përfundime mbi to.

Syllabus GEO-217

SYLLABUSI I LENDES: GEO 217

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus GEO 217

Nëpërmjet zhvillimit të këtij kursi studentët njohin dhe përvetësojnë objektin e studimit, detyrat, metodat e studimit të gjeomorfologjisë, lidhjet me shkencat e tjera natyrore dhe drejtimet kryesore të zhvillimit të saj në të ardhmen, krahas koncepteve dhe terminologjisë së përdorur.
Do të analizojnë dhe përvetësojnë njohuritë lidhur me veçoritë dalluese të çdo tipi gjenetik të relievit, duke i konkretizuar ato me format e relievit në vendin tonë dhe kushtet konkrete të evolucionit të tyre.

Syllabus GEO-150

SYLLABUSI I LENDES: GEO 150

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus GEO 150

Programi që zhvillohet nëpërmjet lëndës “Gjeografia e Turizmit” paraqet interes për studentët e degës, specialistët e kësaj fushe, por edhe për të gjithë të ineresuarit rreth fenomenit turizëm. Një interesim i tillë lidhet me rëndësinë që ka kudo në botë turizmi, si nje nga aktivitetet më të rëndësishme të ekonomise boterore me efekte te shumanshme ekonomike, sociale, mjedisore etj, ashtu edhe në rëndësinë që ka marrë turizmi pas vitit 1990 edhe për Shqipërinë.
Bazuar në këtë rëndësi,ai është bërë këto vitet e fundit objekt studimi i shumë shkencave edhe ne Shqipëri.Vend të rëndësishëm ka marre studimi gjeografik i turizmit.

Syllabus GEO-325

SYLLABUSI I LENDES: GEO 325

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus GEO 325

Nepermjet kesaj lende studentet pervetesojne njohurite mbi objektin e studimit te lendes, lidhjen e saj me shkencat e tjera gjeografike. Studjojne gjeosferat e planetit tone, perberjen dhe ndertimin e tyre si dhe lidhjen dhe varesine e ndersjellte ndermjet tyre.

Syllabus GEO-349

SYLLABUSI I LENDES: GEO 349

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus GEO 349

Ku program do te sunoje te paraqes rrjedhen e zhvillimeve ekonomike e politike ne tokat shqiptare sidomos ne Kosove duke evidentuar pasurite e medha dhe politiken e zhvillimit te pabarabarte te ketyre trevave nga politika diferencuese e shteteve perkatse ne te cilen jane.

Syllabus GEO-347

SYLLABUSI I LENDES: GEO 347

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus GEO 347

Programi synon ti pajis studentet me njohuri mbi zhvillimi i vendeve te Lindjes se Lashte,Greqia e lashte dhe Roma Republikane .Qyteterimet pergjat Lugine se Nilit,Qyteterimi Mesopotam,Qyteterimi Indian dhe Kines.Greqia ne periudhen kreto-mikene,homerike,arkaike,klasike dhe helenistike.Monarkia e Aleksandrit te Maqedonise.Periudha etruske ne Itali,Republika romake,Luftrat punike,Principati,Perandoria romake,dyndja e barbareve,renia e saj.

Syllabus HIS-180

SYLLABUSI I LENDES: HIS 180

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus HIS 180

SYLLABUSI I LENDES: ARK 156

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus ARK 156

Programi do synoj tu afroje studenteve njohuri te gjera mbi zhvillimi i vendit ne prehistori,formimi i popullsise ilire,shtrirja,diferencimi ekonomik gjat epokes se metaleve,lindja e shtetit ilir,tre fazat shtetformuese.Luftrat iliro-romake dhe romako-maqedonase ne Iliri,Mbreteria Dardane dhe Shteti i Epirit,Mbreteria e Pirros.Pushtimi romak i Ilirise,organizimi administrativ dhe tablua social ek.e pol.e Ilirise ne Perandorine romake.Renia e mardhenieve skllavopronare,kalimi ne feudalizem.Zhvillimi i bashkesise fshatare,prones dhe klases feudale ne vendin tone gjate Perandorise Bizantine,pushtimet e huaja,vendosja e sundimit osman ne Shqiperi,Qendresa shqiptare nen Skenderbeun,vendosja e sistemit te timarit,pashalleqet e medha shqiptare.Programi gjithashtu u jep mundesi studenteve te mbajne qendrim mbi njeser ngjarjesh te medha te historise sone kombetare.

Syllabus HIS-221

SYLLABUSI I LENDES: HIS 221

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus HIS 221

Ne kete kurs studimi studentet do te njihen me krizen e Perandorise Romake,vendosjen e feudalizmit,shoqerite dhe institucionet qeverisese te mesjetes ne Evrope nga shek.VI-XV.Do te studjohet Evropa Karolinge,arabet dhe islamizmi,Muhameti si profet dhe karakter i qyteterimit islamik.Do studjohet Evropa ne kohen e copezimit politik dhe zhvillimi ek-shoq i saje ne Shek.XI-XIII,idete e medha,reformimi i kishes dhe rilindja kulturore.Rendesi do tu jepet raporteve mes Perandorise Gjermane dhe Papatit,monarkise Franceze,Angleze,mbreterite e krishtera ne Gadishullin Iberik dhe Italia,lufterat Husite etj.

Syllabus HIS-240

SYLLABUSI I LENDES: HIS 240

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus HIS 240

Do u ofrohet studenteve nje rreth i gjere njohurish dhe do terhiqet mendimi dhe qendrimi i tyre per nje game problemesh te rendesishme te historise sone kombetare si periudha e RKSH-programi i Lidhjes se Prizrenit,kriza lindore dhe rreziku per copezimin e trojeve shqiptare,kerkesa per autonomi,kryengritjet e viteve 1910-11-12 dhe pavaresia e shqiperise perballe qendrimit te fuqive te medha,qeveria e vlores,ardhja e princ Vidit,Shqiperia ne vitet 1914-18,ne vitet 1918-1920,1920-1924,1924-1928,1928-1939,Shqiperia gjate Luftes Dyte Boterore,roli i ter spektrit politik te kohes per clirimin e vendit,reformat komuniste pas clirimit:reformat politike-vlersime per to,reformat ekonomike dhe fundi i komunizmit,Shqiperia pas viteve’90 reformat politike,pluripartitizmi,zhvillimi demokracise,reformat ekonomike,ekonomia e tregut te lireShqiperia ne strukturat euroatlantike.

Syllabus HIS-222

SYLLABUSI I LENDES: HIS 222

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus HIS 222

Studentet, mesues te ardhshem te historise dhe gjeografise duke studjuar historine e popujve te Ballkanit do te kuptojne me mire vecorite e pergjithshme dhe mardheniet reciproke midis popujve te Gadishullit Ballkanik.Kurrikula e kesaj lende do te perfshije etapat kryesore te zhvillimit ekonomiko-shoqeror e politik te popujve ballkanike dhe luften e tyre gjate periudhes mesjetare dhe kohes se re. kapitalizmit

Syllabus HIS-245

SYLLABUSI I LENDES: HIS 245

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus HIS 245

Programi do te synoje tu ofroje studenteve momente te rendesishme te zhvillimeve politike, historike e ekonomike, te kohes se ideve iluministe, revolucioneve demokratiko-borgjeze, revolucioneve industriale, zhvillimin politik te botes kapitaliste ne fund te shek.XIX dhe fillim te shek.XX, levizjet punetore ne bote deri ne fillim te shek.XX etj.

Syllabus HIS-360

SYLLABUSI I LENDES: HIS 360

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus HIS 360

Studentet gjat zhvillimit te programit te kesaj lende do te njihen me tablon ekonomiko-shoqerore e politike te vendeve te Azise,Afrikes,A.Latine gjat periudhes se kolonizimeve dhe pas saj,me luften e popujve te ketyre vendeve sidomos qe nga vitet 70 te shek.XIX deri ne fund te luftes se Dyte boterore.Shembjen e sistemit kolonial dhe krijimin e shteteve nacionale.

Syllabus HIS-364

SYLLABUSI I LENDES: HIS 364

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus HIS 364

Programi do te afroje nje rreth te gjere njohurish ku do te analizohen dhe do te vendosen ne kritiken historike shum fenomene e ngjarje historike midis dy luftrave boterore dhe pas tyre.Intesiteti i ngjarjeve historike te kesaj periudhe dhe format e qendrimeve politike e shteterore qe sollen,si komunizmi,fashizmi dhe demokracia do te jene njekohesisht ne qender te tematikeve te ketij programi.

Syllabus HIS-368

SYLLABUSI I LENDES: HIS 368

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus HIS 368

Studentet te njihen me zhvillimin e etnologjise si shkence,Shkollat etnologjike,krahinat etnografike ne vendin tone,vecorit,karakteristikat.Orendit familjare,veshja,traditat ,zakonet.

Syllabus HIS-230

SYLLABUSI I LENDES: HIS 230

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus HIS 230

Programi synon te njohin studentet historine e mardhenieve nderkombetare si aktualisht dhe ne te kaluaren,ne vijat e pergjithshme te tyre.Gjithashtu synohet te njihet aspekti teorik i historise se ketyre mardhenieve nderkombetare,te depertohet ne thelbin e ngjarjeve dhe fenomeneve duke i pare ne dialektiken e tyre,ne zhvillimin e tyre.Kjo njohje e tyre tu sherbeje per tu orjentuar ne rrjedhen e historise se mardhenieve nderkombetare dhe per formimin e tyre te pergjithshem.

Syllabus HIS-350

SYLLABUSI I LENDES: HIS 350

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus HIS 350

Programi synon te paise studentet me njohuri mbi arkivat dhe rendesine e tyre per historine boterore ne pergjithesi dhe te kombeve te ndryshem ne vecanti.

Syllabus HIS-322

SYLLABUSI I LENDES: HIS 322

Lektore :  

KURSI:

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 3 ore:                     

Konsultime:         H,M,P   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxx.xxxx@univlora.edu.al

Syllabus HIS 322

Kjo lende përkufizon se ç’është pedagogjia e specializuar si dhe evoluimin e saj në vite. Ajo lejon gjithashtu të saktësohet roli i mësuesit dhe i edukatorit të specializuar, përmes një analize të profesioneve dhe përmes dëshmive.

Syllabus PS-111

SYLLABUSI I LENDES: PS-111

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 111

Tipet e handikapit është një lende teorike e cila synon të njohë studentin me origjinën e fjalës handikap, kategoritë kryesore të aftesive te kuzuara, karakteristikat e tyre, origjinën, trajtimin si dhe me dallimet që ekzistojnë midis termave si handikap, deçencë dhe paaftësi. Në këtë lende aftesia e kuzuar është parë si pasojë e sëmundjes dhe do të trajtohen tre kategoritë e medha te tyre: aftësia e kufizuar motore, aftësia e kufizuar shqisore dhe aftësia e kufizuar mendore.

Syllabus PS-118

SYLLABUSI I LENDES: PS-118

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 118

Kjo lende perkufizon nocionin e voneses mendore dhe interesohet per veshtiresite e te mesuarit si dhe per burimet e personave me aftesi te kufizuara mendore

Syllabus PS-115

SYLLABUSI I LENDES: PS-115

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 115

Probleme te shikimit, Edukimi.

Syllabus PS-116

SYLLABUSI I LENDES: PS-116

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 116

Ky kurs i njeh studentet me patologjite e ndryshme te te folurit, veçorite kryesore si dhe nderhyrjet globale e terapeutike ne funksion te parandalimit e edukimit gjuhesor

Syllabus PS-219

SYLLABUSI I LENDES: PS-219

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 219

Ky kurs përkuzon nocionin e nevojave dhe të burimeve, nën dritën e teorive të ndryshme. Mbi bazën e vëzhgimit, ai lejon të analizohen sjelljet, të vlerësohen nevojat e personit në vështirësi dhe të përshtatet më pas praktika e tij pedagogjike. Gjithashtu ky kurs synon të sensibilizojë pjesëmarrësit me një demarsh pedagogjik themelor : vëzhgimin. Kjo gjë kërkon përpilimin e strategjive që t’i përshtaten gjendjes edukative dhe përftimit të teknikave. Kështu, pas një ndihmese teoike në fushën e vëzhgimit, kursi ndërtohet mbi bazën e punës praktike të studentëve si raporte stazhi, video. Ai lejon të realizohen vëzhgime, të analizohen ato dhe të shtrohet më pas çështja e praktikës pedagogjike.

Syllabus PS-223

SYLLABUSI I LENDES: PS-223

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 223

Ky kurs i njeh studentet me terminologji dhe perkufizime, koncepte te rehabilitimit, vleresim i shqetesimeve te zhvillimit, identifikim, diagnostikim, parandalim, lajmerim i handikapit, shoqerim i familjes. I njeh me personat IMC : perkufizimi, shkaku, epidemiologjia, klinik, evolucion, trajtim, traumatismi kranio-cerebral, aksidentet, patologjite cerebrale te fituara, spina-bifida, miopati te semundjes se muskulit dhe semundjet e dukeshme, semundjet progresive te sistemit nervor qendror, epilepsia, identifikim dhe trajtim i dhimbjes tek personi handikap, probleme dentare tek personat handikape, shqetesime te ushqimit dhe te tretjes, kthimi i ushqimit, kapslleku, te ushqyerit

Syllabus PS-322

SYLLABUSI I LENDES: PS-322

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 322

Kjo lende percakton se ç’eshte autizmi nen driten e puneve kerkimore te fundit dhe lejon te kuptohen me mire veshtiresite me te cilat ndeshen personat autiste. Ajo pershkruan me pas se cilat jane kushtet specike qe u lejojne ketyre personave te jetojne ne menyre harmonike sa me shume te jete e mundur duke theksuar nevojen e strukturimit te hapesires dhe kohes si dhe te nje vleresimi te rregullt dhe partneriteti midis aktoreve te ndryshem te edukimit.

Syllabus PS-335

SYLLABUSI I LENDES: PS-335

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 335

Shurdheria, edukimi

Syllabus PS-226

SYLLABUSI I LENDES: PS-226

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 226

Kursi synon të pajisë studentët me njohuri për artin pamor në përgjithësi, artin dy dhe tre-dimensional dhe shprehitë për mësimdhënien e saj në shkollë dhe ka karakter të integruar bashkë me metodologjinë e lëndës.

Syllabus PS-234

SYLLABUSI I LENDES: PS-234

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 234

SYLLABUSI I LENDES: PS-339

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 339

Ky kurs ka për qëllim të studiojë dhe të njoh studentët me konceptet bashkëkohore dhe gjithëpërfshirëse të aftësisë të kuzuar të standardizuar tashmë nga politikat dhe konventat e miratuara nga OKB si dhe politikat e legjislacioni i Komunitetit Evropian. Ky kurs do të synojë jo vetëm në njohjen, por edhe përvetësimin nga studentët të koncepteve bashkëkohore të legjislacionit të aftësisë e kuzuar në Shqipëri, ku një vend të rëndësishëm do të zënë trajtimi i hollësishëm i standarteve ndërkombëtare të vendosura nga Konventat që tashmë janë ratikuar nga Shteti Shqiptar prej vitit 1991, por nga ana tjetër një pjesë të rëndësishme do ta zërë trajtimi dhe shpjegimi i kuadrit ligjor shqiptar që vepron në fushën e aftësisë të kuzuar. Dokumentat politikë dhe strategjikë që veprojnë në këtë fushë, kuadri ligjor shqiptar, duke nxjerrë në pah ato dispozita apo materiale të cilat parashikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë përtimin e të drejtave të PAK, në fushën e shërbimeve sociale,

Syllabus PS-330

SYLLABUSI I LENDES: PS-330

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 330

Ky kurs prezanton parimet themelore te lidhura me problematiken e marredhenieve midis familjeve dhe profesionisteve. Marredheniet midis prinderve dhe profesionisteve shihen si shume te rendesishme ne kuadrin e pergjithshem te marrjes ne ngarkim te personave me aftesi te kufizuara. Per kete eshte e rendesishme te trajtojme vendin qe zene keto pale ne vendosjen e marredhenieve, cilat jane veshtiresite, strategjite e vendosjes se ketyre marredhenieve, cili eshte roli i prindit dhe profesionistit, cilet jane elementet e partneritetit, kompetencat e seciles pale, identifikimi i tyre. Te gjitha keto do te trajtohen ne kurse teorike dhe ne diskutime ne grup. Gjithashtu eshte e rendesishme qe prinder te personave handikape te referojne personalisht dhe te sjellin eksperiencen e tyre ne lidhje me marredheniet me profesionistet dhe rrjetin e marrjes ne ngarkim te femijeve te tyre.

Syllabus PS-323

SYLLABUSI I LENDES: PS-323

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 323

Stazhi eshte nje vend pune, pasurimi, venie ne diskutim, marrje kontakti me realitetin profesionist. Ecejakja e propozuar ndermjet formimit praktik dhe teorik mundeson qe te lidhen ngushte te dy aspektet dhe stimulon berjen e pyetjeve dhe kerkimin. Eksperienca e pare praktike eshte perqendruar tek observimi. Me pas, studentet bejne aktivitete, angazhohen me teper ne veprime direkte prane personave handikape derisa behen plotesisht pergjegjes te nje grupi (edukimi apo klase) gjate stazhit te tyre te fundit. Stazhet u japin mundesine studenteve te vene ne praktike njohurite e marra si dhe te zhvillojne njohuri te reja, ne saje te nje eksperience direkte prane personave handikape dhe profesionisteve. Eshte fjala per nje rast kur mund ti besh pyetje vetes ne lidhje me nevojat e personave me aftesi te kufizuara, me aktivitetet qe duhen bere, me pershtatshmerine e nderhyrjes, me cilesine e marredhenies pedagogjike si dhe lidhur me informacionet teorike te marra. Stazhet perfshijne gjithmone pune personale : observim, pregatitje aktivitetesh, aplikime qe vleresojne disa kurse apo seminare, vetevleresim, raporte stazhi.

Syllabus PS-349

SYLLABUSI I LENDES: PS-349

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 349

Teza e Diplomes

Syllabus PS-398

SYLLABUSI I LENDES: PS-398

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 398

SYLLABUSI I LENDES: PS-410

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 410

SYLLABUSI I LENDES: PS-420

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 420

SYLLABUSI I LENDES: PS-430

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 430

SYLLABUSI I LENDES: PS-440

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 440

SYLLABUSI I LENDES: PS-450

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 450

SYLLABUSI I LENDES: PS-510

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 510

SYLLABUSI I LENDES: PS-530

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 530

SYLLABUSI I LENDES: EDU-470

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 470

SYLLABUSI I LENDES: STAT-550

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus STAT 550

SYLLABUSI I LENDES: EDU-441

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 441

SYLLABUSI I LENDES: PS-520

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 520

SYLLABUSI I LENDES: PS-598

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 598

SYLLABUSI I LENDES: PS-540

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus PS 540

SYLLABUSI I LENDES: HUM-420

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus HUM 420

SYLLABUSI I LENDES: HUM-530

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus HUM 530

SYLLABUSI I LENDES: EDU-510

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 510

SYLLABUSI I LENDES: EDU-440

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 440

SYLLABUSI I LENDES: HUM-410

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus HUM 410

SYLLABUSI I LENDES: ALB-460

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus ALB 460

SYLLABUSI I LENDES: EDU 480

Lektore :  

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus EDU 480

Admin