May 23, 2011
No Comments

 SHFLETONI LENDET NE DEPARTAMENTIN E KIMISE

 

Konceptet e funksionit, derivatit, rregullat e derivushmerise, integrimi, llogartja e siperfaqeve dhe volumeve, aplikime te ndryshme te kalkulusit ne inxhinjeri, ekonomi, finance, shkenca shoqerore, etj. Ploteson kerkesat e te gjitha programeve per nje formim te pergjithshem.

Syllabus MAT 154

SYLLABUSI I LENDES: MAT 154

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus MAT 154

Rregullat dhe teknikat e integrimit, vargjet dhe serite, integralet e pacaktuara, dhe aplikimet e tyre ne industri dhe ekonomi.

Syllabus MAT 155

SYLLABUSI I LENDES: MAT 155

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus MAT 155

Per studentet e shkencave dhe te inxhinierise. Temat perfshijne studimin e mekanikes klasike dhe termodinamikes: idete njutoniane te hapesires, kohes dhe levizjes, ligjet e ruajtjes, lekundjet dhe valet, fluidet, teoria kinetike e gazeve dhe parimet e termodinamikes. Ky kurs synon pervetesimin e koncepteve dhe parimeve baze dhe aftesimin e studenteve ne zgjidhjen e problemave; motivimin e studenteve permes shembujve praktike nga jeta e perditshme qe demonstrojne rolin e fizikes ne disiplinat e tjera si: inxhinierite, matematika, kimia, biologjia, informatika; pajisjen e studenteve me nje kornize konceptuale per ristrukturimin e njohurive te tyre, duke pretenduar kalimin e tyre gradualisht nga niveli i njohjes ne nivelin e studimit te fizikes. Permbush kerkesat e edukimit te pergjithshem universitar per studentet e shkencave dhe inxhinierive.
Syllabus FIZ 151

SYLLABUSI I LENDES: FIZ 151

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus FIZ 151

Vazhdimi i kursit te Fizike 1, ku studiohen konceptet dhe parimet baze te teorise se fushes: elektromagnetizmit, optikes dhe fizikes moderne. Temat qe perfshihen jane, elektrostatika, magnetizmi, qarqet, ekuacionet e Makswellit, optika, relativiteti, mekanika kuantike, struktura atomike dhe berthamore. Ky kurs synon pervetesimin e koncepteve dhe parimeve baze dhe aftesimin e studenteve ne zgjidhjen e problemave; motivimin e studenteve permes shembujve praktike nga jeta e perditshme qe demonstrojne rolin e fizikes ne disiplinat e tjera si: inxhinierite, matematika, kimia, biologjia, informatika; pajisjen e studenteve me nje kornize konceptuale per ristrukturimin e njohurive te tyre, duke pretenduar kalimin e tyre gradualisht nga niveli i njohjes ne nivelin e studimit te fizikes. Permbush kerkesat e edukimit te pergjithshem universitar per studentet e shkencave dhe inxhinierive.
Syllabus FIZ 152

SYLLABUSI I LENDES: FIZ 152

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus FIZ 152

Konceptet themelore. Simbolet. Formulat dhe ekuacionet. Stekiometria. Termokimia. Struktura e atomit dhe ligji periodik i elementeve. Lidhja kimike. Struktura e molekules dhe hibridizimi. Gjendja e gazte dhe teoria kinetike. Gjendja e lenget, tretesirat, tretesirat koloidale. Kinetika kimike. Ekuilibrat kimike. Koceptet per acidet dhe bazat. Ekuilibrat jonike dhe elektrolitet e dobet. Tretshmeria dhe produkti i tretshmerise. Termodinamika kimike. Energjia e lire. Elektrokimia dhe reaksionet redoks. Komponimet komplekse.

Syllabus KIM 143

SYLLABUSI I LENDES: KIM 143

Lektore : Prof.As. Petrit Kotori: Dr. Flora Qarri

KURSI : Bachelor ne Kimi, Biologji, Fizike, Ing.( Mekanike, Navale, Elektrike ): Navigacion

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        R,E       ora      08:00 – 09:30
                   Seminare 2 ore:       H,M      ora      09:00 – 10:00

Konsultime:         H,M,P   ora    13:00 – 14:00
E-mail: petrit.kotori@univlora.edu.al flora.qarri@univlora.edu.al

Syllabus KIM 143 – P.Kotori
Syllabus KIM 143 – F.Qarri

Ne kete kurs do te jepen pershkrimet e lendeve sipas grupeve te sistemi periodik te elementeve. Elementet e grupit I-A deri VIII-A Gjendja ne natyre, vetite fiziko-kimike, reaksionet,prftimi i tyre ne laborator dhe industri. Perdorimi i tyre. Elementet e grupeve kryesore I-B-VIII-B . Metalet. Metalet kalimtare te brendshem dhe te jashtem. Gjendja ne natyre, vetite fiziko-kimike, reaksionet,prftimi i tyre ne laborator dhe industri. Perdorimi i tyre. Kimia e Berthames. Reaksionet e ndarjes dhe Sintezes se berthames.

Syllabus KIM 144

SYLLABUSI I LENDES: KIM 144

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus KIM 144

Lindja e teknologjise kimike dhe roli i saj. Tiparet themelore te teknologjise kimike ne dallim me teknologjite e tjera.ligjesite mbi te cilat bazohet teknologjia kimike. Ligjesite fizike, kimike, termike dhe mekanike. Rendimenti i prodhimit dhe shkalla e shnderimit te nje procesi kimik. Norma e harxhimit, intensiteti i procesit dhe prodhimtaria. Bilanci ekonomik dhe kostoja e produktit. Klasifikimi i proceseve. Zbatimi i ligjesive themelore fiziko-kimike ne proceset induatriale. Procese, pajisje dhe procese fiziko-mekanike ne teknologjine kimike. Procese te kembimit te nxehtesise. Procese te kristalizimit, avullimit dhe perqendrimit. Klasifikimi i proceseve kimike. Reaktoret kimik katalitik dhe jo katalitik. Gjeografia e perhapjes se lendes se pare ne vendin tone. Krijimi i mbetjeve teknologjike. Format e rekuperimit te energjise ne industrine kimike.

Syllabus KIM 240

SYLLABUSI I LENDES: KIM 240

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus KIM 240

Komponimet komplekse, nomlekatura, gjeometria dhe izomeria e komponimeve komplekse. Llojet e komponimeve komplekse. Ekuilibrat e formimit te komponimeve komplekse dhe konstantet e ekuilibrave. Konstantet e kushtezuara. Faktoret qe ndikojne ne formimin e komplekseve. Zbatimi i reaksionit te formimit te komponimeve komplekse ne analizen kimike.

Syllabus KIM 245

SYLLABUSI I LENDES: KIM 245

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus KIM 245

Stekiometria, reaksionet acid-baze, reaksionet e formimit te precipitateve, reaksionet e komplekso-formimit, reaksionet e oksido-reduktimit. Potenciometria, metodat spektroskopike te absorbimit te rrezatimit dhe perpunimi statistikor i rezultateve te analizes kimike.

Syllabus KIM 248

SYLLABUSI I LENDES: KIM 248

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus KIM 248

Karakteristikat e komponimeve organike. Lidhja kimike ne komponime organike. Orbitalet, rezonanca, efekti i induktivitetit, izomeria, mezomeria. Reaksionet e radikaleve. Alkanet. Alkenet. Alkadienet, alkinet. Hidrokarburet aromatike. Benzeni. Reaksionet SE. Izomeria optike. Halogjenuret e alkileve. Alkoolet, fenolet dhe eteret. Aldehidet dhe ketonet. Acidet karboksilike dhe derivatet e tyre. Aminat. Nitrokomponimet aromatike. Karbohidratet. Izopreni. Komponimet heterociklike. Acidet nukleike. Aminoacidet, proteinat. Polimeret.

Syllabus KIM 255

SYLLABUSI I LENDES: KIM 255

Lektore : MSc. Sonila Kane

KURSI : Bachelor ne Kimi

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      11:00 – 12:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      13:00 – 14:00

Konsultime:         H,M,P   ora    11:00 – 12:00
E-mail: sonila.kane@univlora.edu.al

Syllabus KIM 255

Elektrokimia. Percjellshmeria elektrike e elektroliteve. Sistemet elektrokimike. Potencialet elektrodike. Potencialet elektrodike dhe ekuilibri kimik. Elementi Galvanik dhe matja e f.e.m. te elementeve. Elektroliza dhe ligjet Faradeit. Korozioni i metaleve. Kinetika e reaksioneve kimike. Shpejtesia e reaksionit kimik dhe rendi molekular i reaksioneve. Konstantja e shpejtesise dhe temperatura.Kataliza homogjene, heterogjene dhe fermentative.

Syllabus KIM 270

SYLLABUSI I LENDES: KIM 270

Lektore : MSc.Sonila Kane

KURSI : Bachelor ne Kimi

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      08:00 – 09:00
                   Seminare 2 ore:       R           ora      08:00 – 10:00

Konsultime:         H,M,P   ora    10:00 – 11:00
E-mail: sonila.kane@univlora.edu.al

Syllabus KIM 270

Termodinamika kimike, parimi i pare dhe i dyte i termodinamikes. Termokimia. Entropia, entalpia. Potenciali termodinamik. Ekuilibri kimik, fazat e ekuilibrit kimik. Energjia e lire e Gibssit. Energjia e lire e Gibssit dhe ekuilibrat kimike. Tretesirat ideale dhe reale, potenciali kimik i tyre. Efektet termike te transformimit te fazes, diagramat fazore ne sistemet me dy komponente. Kimia kolodiale, sistemi koloidal, vetite dhe klasifikimi i tyre. Ndajthithja. Eletroforeza dhe elektro-osmoza. Dializa dhe elektro-dializa. Emulsionet, sapunet dhe ngjyruesit. Substancat makromolekulare, ndertimi i molekulave te tyre dhe vetite e substancave makromolekulare.

Syllabus KIM 271

SYLLABUSI I LENDES: KIM 271

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus KIM 271

Zhvillimet kryesore te fizikes kuantike. Teoria kuantike e Plankut. Efekti fotoelektrik. Efekti Kompton, veti te fotoneve. Vetite valore te grimcave. Valet e lendes dhe funksioni valor. Struktura kuantike e atomit. Konceptet baze te mekanikes kuantike. Atomi i hidrogjenit. Strukturat hiperfine. Bashkeveprimi ndermolekular. Vetite elektrike te molekules. Parimet baze te spektroskopise. Instrumentat spektroskopike. Spektroskopia me mikrovale, infrared, e lazerit, Raman dhe elektronike. Matja e momenteve elektrike dhe magnetike. Spektrofotometri UV -VIS. Bazat e rrezatimit ultraviolet. Spektroskopia e komplekseve te metaleve kalimtare. Bazat e difraksionit te rrezeve. Efekti reciprok i rrezeve X.

Syllabus KIM 275

SYLLABUSI I LENDES: KIM 275

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus KIM 275

Furrat e koksifikimit dhe proceset që zhvillohen në të.Veçimi i produkteve volatile të koksifikimit, ftohja e gazit, veçimi i rrëshirës dhe i ujit amoniakor.Gjysmëkoksimi dhe gazifikimi i qymyreve.Përdorimi i nënprodukteve të qymyrit. Proceset e përpunimit të naftës.Zgjedhja e skemës së distilimit. Distilimi atmosferik i naftës, skema.Distilimi në vakum i naftës, skema. Kolonat e distilimit me rektifikim dhe lloji i tyre. Reflukset dhe llojet e tyre.Pastrimi kimik i produkteve të naftës.Proçeset termikë.Krekingu termik deri në koks, skema. dhe produktet. Hidropastrimi i produkteve të bardha të naftës, skema, veçori, produktet. Alternativa për prodhimin e diezeleve me përmbajtje të ultë squfuri.Reformimi katalitik i benzinave. Pastrimi i benzinave nga H2S.. Metodat e pastrimit të gazeve natyror dhe te perpunimit te naftes. Procesi Klaus i prodhimit të squfurit.Impakti mjedisor i monitoruar në industrinë e përpunimit të naftës në vendin tonë.

Syllabus KIM 352

SYLLABUSI I LENDES: KIM 352

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus KIM 352

Sinteza organike e polimereve. PCHB Reaksionet e polimerizimit. Polimerizimi me radikal te lire. Kopolimerizimi. Sintezat me reaksione te kondensimit, adicionit. Reaksionet e kondensimit. Reaksionet e zevendesimit nukleofilike. Sinteza organike me baze te hidrokarbureve te ngopura. Sinteza organike me baze metanin. Sinteza organike me baze etanin. Sinteza organike me baze acetileni. Prodhimi i fibrave sintetike.Kimia ne proceset e nanoteknollogjise.

Syllabus KIM 358

SYLLABUSI I LENDES: KIM 358

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus KIM 358

Metoda speciale te analizes. Metoda fizike te kimise analitike. Potenciometria. Kromatografia. Gaz kromatografia. Kromatografia ne faze te lenget. Parimet e Mas-spektroskopise. Teknikat e jonizimit, mekanizmi, zberthimi. Kolorimetria. Spektrofotometria visibel. Spektrofotometria UV. Polarografia.

Syllabus KIM 379

SYLLABUSI I LENDES: KIM 379

Lektore : Prof.Dr. Bilal Shkurtaj

KURSI : Bachelor ne Kimi

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M     ora      08:00 – 09:30
                   Seminare 2 ore:       H,M     ora      11:30 – 13:00

Konsultime:         H,M,P   ora    13:00 – 14:00
E-mail: bilal.shkurtaj@univlora.edu.al

Syllabus KIM 379

Teknologjia e produkteve inorganike. Prodhimi i acidt nitrik dhe plehrave kimike.Prodhimi i nitratit te amonit dhe urese.Prodhimi i acidit sulfurik dhe i Superfosfatit. Prodhimi i acidit klorhidrik dhe produkteve inorganike me baze klori. Prodhimi i sodes se kalcinuar dhe sodes kaustike.Teknologjia e prodhimt te qelqit.Prodhimi cimentos dhe gelqeres.Teknologjia e materialeve te ndertimit. Kontrolli kimik i prodhimit ne industri.

Syllabus KIM 380

SYLLABUSI I LENDES: KIM 380

Lektore : Prof.Ass. Ismet Beqiraj

KURSI : Bachelor ne Kimi

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        P     ora      08:00 – 11:00
                   Seminare 1 ore:       P     ora      11:00 – 12:00

Konsultime:         H,M   ora    12:00 – 14:00
E-mail: ismet.beqiraj@univlora.edu.al

Syllabus KIM 380

Lëndët e djegshme, klasifikimi dhe llojet e tyre. Lëndët e djegshme të ngurta, qymyri, prejardhja dhe llojet e tij. Pasurimi i qymyreve,. përpunimi fiziko-mekanik i qymyreve. Teknologjia e përpunimit kimik të qymyreve, koksifikimi në temperatura të larta. Distilimi i thatë i drurit. Orgjina e naftës, hipotezat. Historia e njohjes dhe e zbulimit të naftës në botë dhe në vendin tonë.Vendburimet kryesore në botë dhe në vendin tonë të naftës, e sotmja dhe e ardhmja e saj. Klasifikimi i naftës.Përbërja e naftës dhe e gazit natyror. Përbërja fraksionare e naftës dhe përdorimi i nënprodukteve të saj. Përgatitja e naftës për përpunim, nxjerrja, degazimi dhe dekantimi i saj. Përpunimi i thellë i naftës. Proceset teknologjike te prodhimit te vajrave lyerës, lloji dhe përdorimi i tyre.të prodhimit të tyre, skema Vajrat lyerës, lloji dhe përdorimi i tyre. Gazi natyror dhe gazet e industrisë së naftës.Ekologji e lidhur me industrinë e naftës. Faktorët dhe burimet e ndotjes mjedisore.

Syllabus KIM 385

SYLLABUSI I LENDES: KIM 385

Lektore : Prof.Ass. Ismet Beqiraj

KURSI : Bachelor ne Kimi

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        P     ora      12:00 – 15:00
                   Seminare 1 ore:       P     ora      15:00 – 16:00

Konsultime:         P   ora    12:00 – 14:00
E-mail: ismet.beqiraj@univlora.edu.al

Syllabus KIM 385

Praktikë mësimore të studentëve në objekte të industrisë kimike në qytetin e Vlorës. Fabrika e birrës, fabrika e kripës, etj.

Syllabus KIM 390

SYLLABUSI I LENDES: KIM 390

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus KIM 390

Qëllimi i tezës së diplomës është puna mbi një problem kimik me metodat shkencore nën mbështetjen e lektorëve për një periudhë të caktuar. Tema dhe përcaktimi i detyrës ka si qëllim të familjarizojnë studentin me punën kërkimore në fushën e kimisë.

Syllabus KIM 398

SYLLABUSI I LENDES: KIM 398

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus KIM 398

Kursi ka per qellim te aftesoje studentet ne perdorimin e kompjuterit si dhe te inkurajoje zhvillimin e aftesive analitike dhe projektuese te aplikueshme ne shume aspekte te jetes se perditshme.
Ceshtjet kryesore qe trajtohen ne kete kurs lidhen me: koncepte te pergjithshme mbi harduerin dhe softuerin e nje sistemi kompjuterik, rrjetat e kompjuterave dhe Internetin, zgjidhjen e problemeve dhe projektimin e algoritmave. Do te praktikojme aplikacione te teknologjise se informacionit dhe komunikimit ne perpunimin e tekstit, perpunimin e tabelave, menaxhimin e bazave te te dhenave, prezantimin e informacionit dhe projektimin e faqeve Web.

Syllabus CST 130

SYLLABUSI I LENDES: CST 130

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus CST 130

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit fillestar në gjuhën gjermane. Ne këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me zhvillimin e aftësive lexuese.
Syllabus GERT 131

SYLLABUSI I LENDES: GERT 131

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus GERT 131

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit mesatar në gjuhën angleze. Ne këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me zhvillimin e aftësive lexuese.
Syllabus GERT 132

SYLLABUSI I LENDES: GERT 132

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus GERT 132

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit fillestar në gjuhën angleze. Ne këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me zhvillimin e aftësive lexuese.

Syllabus ENGT 131

SYLLABUSI I LENDES: ENGT 131

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus ENGT 131

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit mesatar në gjuhën angleze. Ne këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me zhvillimin e aftësive lexuese.

Syllabus ENGT 132

SYLLABUSI I LENDES: ENGT 132

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus ENGT 132

Kursi synon të pajisë studentin me njohuritë gjuhësore bazë të nivelit fillestar në gjuhën italiane. Ne këtë kurs do të trajtohen kryesisht çështje gramatikore dhe leksikore si dhe do të punohet me zhvillimin e aftësive lexuese.
Syllabus ITAT 131

SYLLABUSI I LENDES: ITAT 131

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus ITAT 131

Metodat e studimit në ekologji. Faktorët ekologjikë. Faktorët klimatikë. Roli ekologjik i temperaturës. Lagështia. Roli ekologjik i dritës. Faktorët ekologjikë dytësorë. Faktorët edafikë. Ushqimi si faktor ekologjik. Faktorët demografikë. Faktorët biotikë brendallojorë dhe ndërllojorë. Ndryshueshmëria natyrore dhe stabiliteti i popullatave. Ekosistemet dhe biocenozat. Fluksi i energjisë dhe qarkullimi i lëndëve në ekosisteme. Organizmi i biosferës. Roli i njeriut në biosferë.
Syllabus BIO 232

SYLLABUSI I LENDES: BIO 232

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus BIO 232

Metodat e studimit në ekologji. Faktorët ekologjikë. Faktorët klimatikë. Roli ekologjik i temperaturës. Lagështia. Roli ekologjik i dritës. Faktorët ekologjikë dytësorë. Faktorët edafikë. Ushqimi si faktor ekologjik. Faktorët demografikë. Faktorët biotikë brendallojorë dhe ndërllojorë. Ndryshueshmëria natyrore dhe stabiliteti i popullatave. Ekosistemet dhe biocenozat. Fluksi i energjisë dhe qarkullimi i lëndëve në ekosisteme. Organizmi i biosferës. Roli i njeriut në biosferë.
Syllabus BIO 361

SYLLABUSI I LENDES: BIO 361

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus BIO 361

Bioteknologjia klasike dhe molekulare. Organizma të përdorur në bioteknologji; mikroorganizmat, kulturat qelizore bimore dhe shtazore. Teknologjitë që përdoren në bioteknologji. Teknologjitë klasike dhe ato të nivelit molekular; vetitë e makromolekulave; teknikat elektroforetike; RFLP; sekuencimi i ADN; PCR; . Fermentimi, bioreaktorët; optimizmi i fermentimit. Biokonvertimi. Teknologjitë enzimatike. Zbatime të bioteknologjisë: industri ushqimore dhe bujqësi; diagnostikim i sëmundjeve gjenetike dhe terapi; zbatime të tjera të kulturave shtazore; mjedisi; probleme energjitike.
Syllabus BIO 367

SYLLABUSI I LENDES: BIO 367

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus BIO 367

Veshtrim i pergjithshem per toksikologjine. Biologjia e qelizes, te ushqyerit dhe metabolizmi, fermentimi dhe frymemarrja, konservimi i energjise. Diversiteti metabolik i mikroorganizmave. Rritja mikrobike. Kontrolli i rritjes mikrobiale. Gjenetika mikrobike. Ekologjia toksike, habitatet ujore dhe mjediset toksike, tokesore. Viruset, karakteristikat e pergjithshme bakteriofaget, viruset e kafsheve. Konceptet e immunologjise, immunogjenet dhe antigjenet, immuniteti qelizor.

Syllabus KIM 381

SYLLABUSI I LENDES: KIM 381

Lektore :

KURSI : Bachelor ne :

Semestri:   Vjeshte 2012:         08.10.2012 – 01.02.2012

Ngarkesa:   Leksione 3 ore:        H,M,P     ora      00:00 – 00:00
                   Seminare 2 ore:       R,E         ora      00:00 – 00:00

Konsultime:         H,M   ora    00:00 – 00:00
E-mail: xxxxx.xxxxx@univlora.edu.al

Syllabus KIM 381

Admin